گلدان میکا

نوع نمایش :
28 کالا
گلدان میکا استوانه 35 مدل 103 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا استوانه 35 مدل 103

260000
گلدان میکا مکعب 5 مدل 104 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مکعب 5 مدل 104

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 5سانتی متر.
ارتفاع : 5سانتی متر
5000
گلدان میکا استوانه 5 مدل 103 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا استوانه 5 مدل 103

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 5 سانتی متر.
ارتفاع : 5 سانتی متر
5000
گلدان میکا مربع 5 مدل 102 - 1025
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مربع 5 مدل 102

1025

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 5سانتی متر.
ارتفاع :5سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 45 گرم ،وزن مدل چوبی 30 درصد کمتر است
4000
گلدان میکا گرد 5مدل 101 - 1015
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا گرد 5مدل 101

1015

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 5سانتی متر.
ارتفاع : 5سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 40 گرم ،وزن مدل چوبی 30 درصد کمتر است
4000
گلدان میکا استوانه 17/5 مدل 103 - 103175
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا استوانه 17/5 مدل 103

103175

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 17.5سانتی متر.
ارتفاع : 16/5سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 920 گرم ،وزن مدل چوبی 30 درصد کمتر است
59000
گلدان میکا استوانه 25 مدل 103 - 10325
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا استوانه 25 مدل 103

10325

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 25سانتی متر.
ارتفاع : 23سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 1540 گرم
125000
گلدان میکا مکعب 20 مدل 104 - mika104/20
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مکعب 20 مدل 104

mika104/20

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 20سانتی متر.
ارتفاع : 19 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 1525 گرم ،وزن مدل چوبی 30 درصد کمتر است
90000
گلدان میکا مکعب 15 مدل 104 - mika104/15
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مکعب 15 مدل 104

mika104/15

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 15سانتی متر.
ارتفاع : 14 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 810 گرم ،وزن مدل چوبی 30 درصد کمتر است
52000
گلدان میکا مکعب 10 مدل 104 - mika104/10
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مکعب 10 مدل 104

mika104/10

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 10سانتی متر.
ارتفاع : 10 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 300 گرم
23000
گلدان میکا گرد  17.5 مدل 101 - mika101/17.5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا گرد 17.5 مدل 101

mika101/17.5

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه :17.5 سانتی متر.
ارتفاع : 17 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 780 گرم
53000
گلدان میکا گرد 12.5 مدل 101 - mika101/12.5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا گرد 12.5 مدل 101

mika101/12.5

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 12.5سانتی متر.
ارتفاع : 12.5سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 315 گرم
22000
گلدان میکا گرد 7.5 مدل 101 - mika 101/7.5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا گرد 7.5 مدل 101

mika 101/7.5

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 7.5سانتی متر.
ارتفاع : 7 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 105 گرم
10000
گلدان میکا استوانه 7.5 مدل 103 - mika 103/7.5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا استوانه 7.5 مدل 103

mika 103/7.5

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 7.5سانتی متر.
ارتفاع : 7 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 150 گرم
12000
گلدان میکا مربع 7.5 مدل 102 - mika 102/7.5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مربع 7.5 مدل 102

mika 102/7.5

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 7.5سانتی متر.
ارتفاع : 7.5 سانتی متر
10000
گلدان میکا مربع 20 مدل 102 - mika 102/20
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مربع 20 مدل 102

mika 102/20

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 20سانتی متر.
ارتفاع : 18سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 1200 گرم
78000
گلدان میکا مربع 15 مدل 102 - mika 102/15
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مربع 15 مدل 102

mika 102/15

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 15سانتی متر.
ارتفاع : 14 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 620 گرم
41000
گلدان میکا مکعب 7.5 مدل 104 - mika104/7.5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مکعب 7.5 مدل 104

mika104/7.5

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 7.5سانتی متر.
ارتفاع :7.5سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 175 گرم
13000
گلدان میکا استوانه 20 مدل 103 - mika 103/20
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا استوانه 20 مدل 103

mika 103/20

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 20سانتی متر.
ارتفاع : 18 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 1300 گرم
84000
گلدان میکا استوانه 15 مدل 103 - mika 103/15
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا استوانه 15 مدل 103

mika 103/15

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 15سانتی متر.
ارتفاع : 14 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 650 گرم
42000
گلدان میکا گرد 101مدل25 - mika 101/25
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا گرد 101مدل25

mika 101/25

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 25سانتی متر.
ارتفاع : 23 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 1500 گرم
97000
گلدان میکا گرد 20 مدل 101 - mika 101/20
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا گرد 20 مدل 101

mika 101/20

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 20سانتی متر.
ارتفاع : 17سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 860 گرم
61000
گلدان میکا گرد 15 مدل 101 - mika 101/15
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا گرد 15 مدل 101

mika 101/15

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 15سانتی متر.
ارتفاع : 13 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 540 گرم
38000
گلدان میکا گرد 10 مدل 101 - mika 101/10
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا گرد 10 مدل 101

mika 101/10

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 10سانتی متر.
ارتفاع : 9 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 180 گرم
16000
loading

در حال بازیابی ...